• Đơn vị: Kg/cm
  • Đơn vị: lb/in
Thiếu cân
Bình thường
Thừa cân
Béo phì
|
BMI
underweight
normal
overweight
obese
^
BMI